پلی کربنات

عرض ۲/10 طول ۶ متر
ضخامت های 4 / 6 / 8 / 10